• اطلاعیه
  • مشخصات فردی
  • داوطلب بومی
  • مشخصات تحصیلی
  • محل اقامت
  • بارگذاری مدارک
  • مقررارت

راهنما


لطفا مشخصات فردی خود را وارد کنید


جنسیت
تأهل

داوطلب بومی می بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشد: محل تولد و سکونت وی در یکی از شهرستان های چابهار،کنارک باشد.با توجه به این شرط:


لطفا مشخصات تحصیلی خود را وارد نماید


معدل کل دیپلم
معدل کل پیش دانشگاهی
معدل کل آخرین مدرک تحصیلی
تاریخ آخرین مدرک فارغ التحصیلی

لطفا مشخصات محل اقامت خود را وارد نماید


استان محل اقامت
شهرستان محل اقامت
نشانی دقیق محل سکونت

لطفاً مدارک مورد نیاز را بارگذاری نماید


تصویر 4*3
فیش واریزی
کارنامه پیش دانشگاهی
کارنامه دیپلم
آخرین مدرک تحصیلی
کارت ملی
کارت پایان خدمت
تمام صفحات شناسنامه

لطفا با دقت قوانین را مطالعه نماید


اینجانب با اطلاع از اینکه مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان آزمون،مصاحبه و یا گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود، چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون و استخدام، محرز شود داوطلب به اشتباه یا عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.